Gegevensbescherming

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan u als persoon geïdentificeerd kunt worden. Uitgebreide informatie over het thema gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring die onder deze tekst wordt weergegeven.

Gegevensvastlegging op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het vastleggen van gegevens op deze website?
De gegevensverwerking op deze website vindt plaats door de exploitant van de website. Zijn gegevens vindt u in het colofon van deze website.

Hoe worden uw gegevens vastgelegd?
Uw gegevens worden enerzijds verzameld omdat u ons deze verstrekt. Hierbij gaat het bijv. om gegevens die u in een contactformulier invoert.
Anderzijds worden gegevens tijdens een bezoek aan de website automatisch door onze IT-systemen vastgelegd. Dit zijn met name technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het bezoek aan de website). Deze gegevens worden automatisch verzameld, zodra u onze website opent.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze werking van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor de analyse van uw gebruikersgedrag.

Gegevensoverdracht naar de VS
Aanbiedingen, inhoud en diensten op onze website (zoals google, youtube) zijn eigendom van in de VS gevestigde bedrijven. In het kader van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming zijn de VS geen veilig derde land. De Amerikaanse autoriteiten kunnen de overhandiging eisen van persoonsgegevens van in de VS gevestigde bedrijven. Wij hebben geen invloed op deze verwerking. Wij hebben met deze bedrijven overeenkomsten inzake gegevensverwerking gesloten.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over de herkomst, ontvangers en doel van de opslag van uw persoonsgegevens. U hebt bovendien het recht om te verlangen dat deze gegevens worden gerectificeerd, niet beschikbaar worden gemaakt of worden gewist. Ingeval van vragen over dit thema of over gegevensbescherming kunt u te allen tijde via het in het colofon vermelde adres contact met ons opnemen. Voorts komt u een recht van bezwaar bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit toe.
U kunt uw toestemming voor de opslag van persoonsgegevens te allen tijde voor de toekomst intrekken. Een informele e-mail naar [email protected] volstaat hiervoor.

Analysetools en tools van externe aanbieders

Tijdens uw bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt met name door middel van cookies en zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag geschiedt doorgaans anoniem; op grond van het surfgedrag kan geen verband worden gelegd met uw persoon. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door van bepaalde tools geen gebruik te maken. Gedetailleerde informatie hieromtrent vindt u in de volgende privacyverklaring.
U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Over deze mogelijkheden van bezwaar informeren wij u in deze privacyverklaring.

2. Algemene aanwijzingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze websites nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij zullen uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen, overeenkomstig de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.
Wanneer u gebruik maakt van deze website worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan u als persoon kunt worden geïdentificeerd. In de onderhavige privacyverklaring wordt toegelicht welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook wordt toegelicht hoe en voor welk doeleinde dit geschiedt.
Wij wijzen erop dat bij gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij communicatie via e-mail) beveiligingslekken kunnen bestaan. Een volledige bescherming van persoonsgegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over het verantwoordelijke orgaan

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website is:
RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Telefoon: 0951/7909-0
E-mail: [email protected]

Verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen e.d.) vaststelt.

SSL- of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud zoals bijv. bestellingen of aanvragen die u aan ons als website-exploitant verstrekt, maakt deze website gebruik van een SSL- of TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.
Als SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden worden gelezen.

Recht op inzage, niet beschikbaar maken, wissing

Binnen het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde en kosteloos recht op informatie over de opgeslagen gegevens met betrekking tot uw persoon, de herkomst en de ontvangers daarvan, alsmede over het doel van de gegevensverwerking en in voorkomende gevallen een recht op rectificatie, niet beschikbaar maken of wissen van deze gegevens. Ingeval van vragen over dit thema of over persoonsgegevens kunt u te allen tijde via het in het colofon vermelde adres contact met ons opnemen.

Hoe lang worden uw gegevens opgeslagen?

Zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is, worden uw persoonsgegevens gewist. Uw gegevens worden ook gewist indien nationale wetten, EU-voorschriften of andere bepalingen dit vereisen, tenzij de opslag noodzakelijk is voor het sluiten of de uitvoering van een overeenkomst.

Bezwaar tegen reclamemails

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in specifieke gevallen en tegen direct marketing (art. 21 van de AVG)
U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens die is uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 sub E of f van de AVG. Indien uw gegevens worden gebruikt voor directe reclame, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen dit gebruik.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan u of aan derden te verstrekken. De bepaling wordt opgesteld in een machinaal leesbaar formaat. Indien u de rechtstreekse overdracht van de gegevens naar een andere verantwoordelijke persoon verlangt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.
Recht op beperking van de verwerking van gegevens:
Volgens art. 18 van de AVG hebt u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, wat betekent dat de gegevens niet mogen worden gewist, maar ook niet elders mogen worden verwerkt. De volgende voorwaarden kunnen een beperking mogelijk maken:

  • Indien de juistheid van de persoonsgegevens door de betrokkene wordt betwist, wordt de verwerking beperkt gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
  • De verwerking is onwettig, de betrokkene maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan wordt verzocht om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
  • De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
  • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking. De verwerking wordt beperkt zolang nog niet is vastgesteld of de gerechtvaardigde gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

3. Functionaris voor de gegevensbescherming

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen.
proPutare Netz- & Softwaretechnologie GmbH
Am Felsenkeller 6
D - 90530 Wendelstein

Vertegenwoordigd door de heer Thomas Kolbe
Telefoon: ++49 (0) 9129 / 90 56 931
Fax: +49 (0) 9129 / 90 56 949
E-mail: [email protected]

4. Verzamelen van gegevens op onze website

Cookies

De websites maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten geen schade aan op uw computer en bevatten geen virussen. Cookies zijn bedoeld om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn "sessie cookies". Na uw bezoek worden zij automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat zij door u worden gewist. Deze cookies zorgen ervoor dat wij uw browser bij uw volgende bezoek herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in afzonderlijke gevallen toelaat, dat u cookies in bepaalde gevallen of in het geheel uitsluit en dat bij het sluiten van de browser de cookies automatisch worden gewist. Deactivering van cookies kan tot gevolg hebben dat de functionaliteit van deze website wordt beperkt.

Cookies die noodzakelijk zijn voor elektronische communicatie of het beschikbaar stellen van bepaalde door u gewenste functies (bijv. het gebruik van de winkelwagen), worden opgeslagen op grond van art. 6, lid 1, sub f) AVG. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde beschikbaarstelling van zijn diensten. De opslag van andere cookies (bijv. cookies ten behoeve van de analyse van uw zoekgedrag), wordt in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

Server logbestanden

De provider van de websites verzamelt informatie en slaat deze automatisch op in zogenaamde server logbestanden die uw browser automatisch aan ons doorstuurt. Dit zijn:

  • browsertype en browserversie
  • het gebruikte besturingssysteem
  • referrer URL
  • hostnaam van de toegang krijgende computer
  • tijdstip van de aanvraag door de server
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.
Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6, lid 1, sub f) AVG, waarin de gegevensverwerking ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst of maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst is toegestaan.

Contactformulier

Indien u ons door middel van het contactformulier aanvragen doet toekomen, zullen uw gegevens in het contactformulier inclusief de daarin door u ingevoerde contactgegevens worden opgeslagen voor de behandeling van uw aanvraag en ingeval van vragen hieromtrent. Deze gegevens sturen wij zonder uw toestemming niet door.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens geschiedt aldus uitsluitend op grond van uw toestemming (art. 6, lid 1, sub a) AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe voldoet een vormvrije mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de verwerking die tot het moment van intrekking heeft plaatsgevonden, wordt door de intrekking niet aangetast.

De gegevens die u in het contactformulier hebt ingevoerd blijven bij ons opgeslagen totdat u ons verzoekt om deze te wissen, of u uw toestemming voor de opslag intrekt, dan wel het doeleinde voor de opslag komt te vervallen (bijv. nadat uw aanvraag is afgewikkeld). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzondere bewaartermijnen - blijven onverlet.

5. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruikt van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst aan de hand waarvan uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het opslaan van de cookies van Google Analytics geschiedt op grond van art. 6, lid 1, sub f) AVG. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag voor de optimalisering van zijn website en zijn reclame.

IP-anonimisering
Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Hierdoor wordt uw IP-adres door Google in de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen in de Europese Economische Ruimte voorafgaande aan de overdracht naar de VS ingekort.

Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het gehele IP-adres naar een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie benutten om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de website-activiteiten op te stellen en andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet aan de website-exploitant te leveren.

Het IP-adres dat binnen het kader van Google Analytics door uw browser is doorgestuurd wordt niet aan andere gegevens van Google gekoppeld.

Browserplug-in
U kunt het plaatsen van cookies tegengaan door aanpassing van de desbetreffende instellingen van uw browser. Wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet meer alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u zelf voorkomen dat de door cookies gegenereerde en op uw gebruik van onze website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google worden gestuurd en door Google worden verwerkt, door het downloaden en de installatie van de beschikbare browserplug-in middels de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen de gegevensvastlegging
U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden vastgelegd door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out cookie geplaatst dat voorkomt dat uw gegevens tijdens toekomstige bezoeken aan deze website worden vastgelegd: Google Analytics deactiveren.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Gegevensverwerking
Wij hebben met Google een overeenkomst over de gegevensverwerking gesloten en handelen tijdens het gebruik van Google Analytics volledig overeenkomstig de strenge regels van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten.

Demografische gegevens bij Google Analytics
Deze website maakt gebruikt van de functie "demografische gegevens" van Google Analytics. Daardoor kunnen reports worden opgesteld die informatie over leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers van de websites bevatten. Deze gegevens komen voort uit aan interesse gerelateerde reclame van Google en bezoekergegevens van externe aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan bepaalde persoon worden gekoppeld. U kunt deze functie op elk gewenst moment via de reclame-instellingen in uw google account deactiveren of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het geheel verbieden op de wijze als beschreven onder "Bezwaar tegen gegevensvastlegging".

6. Newsletter

Gegevens met betrekking tot newsletters

Indien u de op de website aangeboden newsletter wilt ontvangen, hebben wij uw e-mailadres nodig alsmede informatie aan de hand waarvan wij kunnen controleren of u de bezitter van het vermelde e-mailadres bent en voor de ontvangst van de newsletter toestemming hebt verleend. Andere gegevens worden enkel op vrijwillige basis verzameld.

De verwerking van de in het aanmeldingsformulier ingevoerde gegevens geschiedt uitsluitend op grond van uw toestemming (art. 6, lid 1, sub a) AVG) art. 49, lid 1, sub a) AVG).
De verleende toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor de verzending van de newsletter kunt u te allen tijde en kosteloos met toekomstige werking intrekken, bijv. via de "afmeldlink" in de newsletter of in een eenvoudige mededeling aan ons.

Newsletterverzending met Salesforce

Voor de verzending van newsletters zijn op onze website functies van Salesforce ingebouwd.
Indien u zich voor onze newsletter aanmeldt, worden de door u verstrekte persoonsgegevens naar de server van salesforce.com Germany GmbH doorgestuurd en aldaar verwerkt. Voor deze gegevensoverdracht heeft de Commissie van de Europese Unie niet vastgesteld dat er sprake is van een adequaat gegevensbeschermingsniveau. Het risico bestaat dat privacyrechten van betrokkenen niet jegens salesforce.com Germany GmbH kunnen worden ingeroepen.
Meer informatie hieromtrent vindt u in de privacyverklaring van salesforce.com Germany: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/

De gegevens die door u bij ons zijn vastgelegd ten behoeve van de ontvangst van de newsletter worden door ons opgeslagen en nadat u zich voor de newsletter afmeldt weer gewist. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons worden opgeslagen worden hierdoor niet aangetast.

Door de verzending van de newsletter met salesforce.com Germany kunnen onze newslettercampagnes en het gedrag van de gebruiker van de newsletter worden geanalyseerd. Onder andere kan worden geanalyseerd of en wanneer de newsletter is geopend en op welke links is geklikt. Deze resultaten kunnen aan de betreffende persoon worden gekoppeld. De resultaten van analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige newslettercampagnes te verbeteren en nauwkeuriger aan de behoeften van de gebruikers aan te passen.

U hebt het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing bezwaar te maken.

7. Plug-ins en Tools

Google Maps

Deze site maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. Aanbieder is Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk dat uw IP-adres wordt opgeslagen. Deze informatie wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps geschiedt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een eenvoudige vindbaarheid van de plaatsen die op onze website zijn aangegeven. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub f ) AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Sociale media

YouTube met verbeterde gegevensbescherming

Deze website bevat video's van de website YouTube. De exploitant van de pagina's is Google Ireland Limited ('Google'), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken YouTube in uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat zij de video bekijken.

De bekendmaking van gegevens aan YouTube-partners wordt echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. YouTube maakt dus – ongeacht of u een video bekijkt – een verbinding met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Hierbij wordt aan de YouTube server doorgegeven, welke site u van ons hebt bezocht. Als u bent ingelogd in uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel koppelen. Dit kunt u voorkomen door uit te loggen van uw YouTube-account.

Bovendien kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijv. device fingerprinting).  Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.
Indien van toepassing kunnen na de start van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingen worden uitgevoerd waarover wij geen controle hebben.

Het gebruik van YouTube geschiedt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub f ) AVG. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 sub a van de AVG en art. 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Zie voor meer informatie over privacy bij YouTube hun privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Facebook

Op deze website zijn elementen van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd. De verstrekker van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. 

Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen. en overzicht van de sociale media-elementen van Facebook vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Wanneer het sociale media-element actief is, wordt een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht tussen uw eindapparaat en de Facebook-server. Facebook ontvangt daardoor de informatie, dat u deze website hebt bezocht met uw IP-adres.  Als u op de Facebook 'Like'-knop klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Facebook-profiel.

Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van de pagina's, geen kennis hebben van de inhoud van de ver zonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hieromtrent vindt u in de privacyverklaring van Facebook op: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Voor zover toestemming is verkregen, wordt bovengenoemde dienst gebruikt op basis van art. 6 lid 1 sub a van de AVG en § 25 TTDSG (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz = wet bescherming persoonsgegevens telecommunicatie telemedia). De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Tenzij toestemming is verkregen, is het gebruik van de dienst gebaseerd op ons legitieme belang om zo zichtbaar mogelijk te zijn op sociale media. Voor zover persoonsgegevens op onze website met behulp van de hier beschreven tool worden verzameld en aan Facebook worden doorgegeven, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 van de AVG). 

De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en de overdracht ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook die na het doorsturen plaatsvindt, maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gezamenlijk op ons rustende verplichtingen zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de privacy-informatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor het privacy-veilig implementeren van de tool op onze website.  Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten.

U kunt uw rechten als betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u de rechten van de betrokkenen bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 en
https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter

Op deze website zijn functies van de dienst Twitter geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland.

Wanneer het sociale media-element actief is, wordt een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht tussen uw eindapparaat en de Twitter-server. Twitter ontvangt daardoor informatie over de Bezoek aan deze website door u.

Door het gebruik van Twitter en de functie 'Re-Tweet' worden de websites die u bezoekt aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers bekend gemaakt. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hieromtrent vindt u in de privacyverklaring van Twitter op: https://twitter.com/de/privacy.

Voor zover toestemming is verkregen, wordt bovengenoemde dienst gebruikt op basis van art. 6 lid 1 sub a van de AVG en § 25 TTDSG (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz = wet bescherming persoonsgegevens telecommunicatie telemedia).

De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Tenzij toestemming is verkregen, is het gebruik van de dienst gebaseerd op ons legitieme belang om zo zichtbaar mogelijk te zijn op sociale media.
De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie.
Details vindt u hier:
https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.
U kunt uw Twitter-privacyinstellingen in de accountinstellingen onder
https://twitter.com/account/settings wijzigen.

Instagram

Op deze website zijn functies van de dienst Instagram geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Wanneer het sociale media-element actief is, wordt een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht tussen uw eindapparaat en de Instagram-server.  Instagram ontvangt daardoor informatie over uw bezoek aan deze website.
Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van de pagina's, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

Voor zover toestemming is verkregen, wordt bovengenoemde dienst gebruikt op basis van art. 6 lid 1 sub a van de AVG en § 25 TTDSG (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz = wet bescherming persoonsgegevens telecommunicatie telemedia). De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Tenzij toestemming is verkregen, is het gebruik van de dienst gebaseerd op ons legitieme belang om zo zichtbaar mogelijk te zijn op sociale media.

Voor zover persoonsgegevens op onze website worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en worden doorgestuurd naar Facebook of Instagram, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 van de AVG).

De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en de overdracht ervan aan Facebook of Instagram. De verwerking door Facebook of Instagram die na het doorsturen plaatsvindt, maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gezamenlijk op ons rustende verplichtingen zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst.

De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de gegevensbeschermingsinformatie bij het gebruik van de Facebook- of Instagram-tool en voor het implementeren van de tool op onze website op een manier die veilig is vanuit het oogpunt van gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van de producten van Facebook en Instagram. U kunt de rechten van betrokkenen (bijvoorbeeld verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook of Instagram verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden.

Als u de rechten van de betrokkenen bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.
De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie.

Details vindt u hier:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,
https://help.instagram.com/519522125107875 en
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.
Meer informatie hieromtrent vindt u in de privacyverklaring van Instagram:
https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn

Deze website maakt gebruik van elementen van het LinkedIn-netwerk. De aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Telkens wanneer een pagina van deze website met elementen van LinkedIn wordt geopend, wordt een verbinding met de servers van LinkedIn tot stand gebracht. LinkedIn wordt geïnformeerd dat u deze website hebt bezocht met uw IP-adres. Als u op de 'Recommend'-knop van LinkedIn klikt en op uw LinkedIn-account bent ingelogd, kan LinkedIn uw bezoek aan deze website aan u en uw gebruikersaccount koppelen. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van de pagina's, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door LinkedIn.

Voor zover toestemming is verkregen, wordt bovengenoemde dienst gebruikt op basis van art. 6 lid 1 sub a van de AVG en § 25 TTDSG (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz = wet bescherming persoonsgegevens telecommunicatie telemedia). De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Tenzij toestemming is verkregen, is het gebruik van de dienst gebaseerd op ons legitieme belang om zo zichtbaar mogelijk te zijn op sociale media.
De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie.

Details vindt u hier:
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de
Meer informatie hieromtrent vindt u in de privacyverklaring van LinkedIn op:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING

Deze website maakt gebruik van elementen van het XING-netwerk. De provider is New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland.

Telkens wanneer een van onze pagina's met elementen van XING wordt geopend, wordt een verbinding met de XING-servers tot stand gebracht. Voor zover wij weten, worden daarbij geen persoonsgegevens opgeslagen. In het bijzonder worden geen IP-adressen opgeslagen en wordt het gebruiksgedrag niet geëvalueerd.

Voor zover toestemming is verkregen, wordt bovengenoemde dienst gebruikt op basis van art. 6 lid 1 sub a van de AVG en § 25 TTDSG (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz = wet bescherming persoonsgegevens telecommunicatie telemedia). De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Tenzij toestemming is verkregen, is het gebruik van de dienst gebaseerd op ons legitieme belang om zo zichtbaar mogelijk te zijn op sociale media.

oor meer informatie over gegevensbescherming en de XING Share-knop kunt u het privacybeleid van XING raadplegen op:
https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.