Gegevensbescherming

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

ALGEMENE INFORMATIE

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan u als persoon geïdentificeerd kunt worden. Uitgebreide informatie over het thema gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring die onder deze tekst wordt weergegeven.

VASTLEGGING VAN GEGEGEVENS OP ONZE WEBSITE

Wie is verantwoordelijk voor het vastleggen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website vindt plaats door de exploitant van de website. Zijn gegevens vindt u in het colofon van deze website.

Hoe worden uw gegevens vastgelegd?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld omdat u ons deze verstrekt. Hierbij gaat het bijv. om gegevens die u in een contactformulier invoert.

Anderzijds worden gegevens tijdens een bezoek aan de website automatisch door onze IT-systemen vastgelegd. Dit zijn met name technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het bezoek aan de website). Deze gegevens worden automatisch verzameld, zodra u onze website opent.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze werking van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor de analyse van uw gebruikersgedrag.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over de herkomst, ontvangers en doel van de opslag van uw persoonsgegevens. U hebt bovendien het recht om te verlangen dat deze gegevens worden gerectificeerd, niet beschikbaar worden gemaakt of worden gewist. Ingeval van vragen over dit thema of over gegevensbescherming kunt u te allen tijde via het in het colofon vermelde adres contact met ons opnemen. Voorts komt u een recht van bezwaar bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit toe.

ANALYSETOOLS EN TOOLS VAN EXTERNE AANBIEDERS

Tijdens uw bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt met name door middel van cookies en zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag geschiedt doorgaans anoniem; op grond van het surfgedrag kan geen verband worden gelegd met uw persoon. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door van bepaalde tools geen gebruik te maken. Gedetailleerde informatie hieromtrent vindt u in de volgende privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Over deze mogelijkheden van bezwaar informeren wij u in deze privacyverklaring.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

GEGEVENSBESCHERMING

De exploitanten van deze websites nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij zullen uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen, overeenkomstig de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Wanneer u gebruik maakt van deze website worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan u als persoon kunt worden geïdentificeerd. In de onderhavige privacyverklaring wordt toegelicht welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook wordt toegelicht hoe en voor welk doeleinde dit geschiedt.

Wij wijzen erop dat bij gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij communicatie via e-mail) beveiligingslekken kunnen bestaan. Een volledige bescherming van persoonsgegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

INFORMATIE OVER DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website is:

RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstrasse 16
96052 Bamberg

Telefoon: 0951/7909-0
E-Mail: info@rzb-leuchten.de

Verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen e.d.) vaststelt.

SSL- OF TLS-VERSLEUTELING

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud zoals bijv. bestellingen of aanvragen die u aan ons als website-exploitant verstrekt, maakt deze website gebruik van een SSL- of TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden worden gelezen.

INFORMATIE, NIET BESCHIKBAAR MAKEN, WISSEN

Binnen het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde en kosteloos recht op informatie over de opgeslagen gegevens met betrekking tot uw persoon, de herkomst en de ontvangers daarvan, alsmede over het doel van de gegevensverwerking en in voorkomende gevallen een recht op rectificatie, niet beschikbaar maken of wissen van deze gegevens. Ingeval van vragen over dit thema of over persoonsgegevens kunt u te allen tijde via het in het colofon vermelde adres contact met ons opnemen.

BEZWAAR TEGEN RECLAMEMAILS

Tegen het gebruik van de in het kader van de colofonplicht gepubliceerde contactgegevens voor de verzending van niet uitdrukkelijke aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hierbij bezwaar gemaakt. De exploitanten van de websites behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame, bijv. door spammails.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

WETTELIJK VOORGESCHREVEN FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen.

proPutare Netz- & Softwaretechnologie GmbH
Am Felsenkeller 6
90530 Wendelstein

Herr Thomas Kolbe

Telefon: ++49 (0) 9129 / 90 56 931
Fax: +49 (0) 9129 / 90 56 949
Email: info(at)proputare(dot)de

 

4. Gegevensvastlegging op onze website

COOKIES

De websites maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten geen schade aan op uw computer en bevatten geen virussen. Cookies zijn bedoeld om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn "sessie cookies". Na uw bezoek worden zij automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat zij door u worden gewist. Deze cookies zorgen ervoor dat wij uw browser bij uw volgende bezoek herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in afzonderlijke gevallen toelaat, dat u cookies in bepaalde gevallen of in het geheel uitsluit en dat bij het sluiten van de browser de cookies automatisch worden gewist. Deactivering van cookies kan tot gevolg hebben dat de functionaliteit van deze website wordt beperkt.

Cookies die noodzakelijk zijn voor elektronische communicatie of het beschikbaar stellen van bepaalde door u gewenste functies (bijv. het gebruik van de winkelwagen), worden opgeslagen op grond van art. 6, lid 1, sub f) AVG. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde beschikbaarstelling van zijn diensten. De opslag van andere cookies (bijv. cookies ten behoeve van de analyse van uw zoekgedrag), wordt in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

SERVER LOGBESTANDEN

De provider van de websites verzamelt informatie en slaat deze automatisch op in zogenaamde server logbestanden die uw browser automatisch aan ons doorstuurt. Dit zijn:

  • browsertype en browserversie
  • het gebruikte besturingssysteem
  • referrer URL
  • hostnaam van de toegang krijgende computer
  • tijdstip van de aanvraag door de server
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6, lid 1, sub f) AVG, waarin de gegevensverwerking ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst of maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst is toegestaan.

CONTACTFORMULIER

Indien u ons door middel van het contactformulier aanvragen doet toekomen, zullen uw gegevens in het contactformulier inclusief de daarin door u ingevoerde contactgegevens worden opgeslagen voor de behandeling van uw aanvraag en ingeval van vragen hieromtrent. Deze gegevens sturen wij zonder uw toestemming niet door.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens geschiedt aldus uitsluitend op grond van uw toestemming (art. 6, lid 1, sub a) AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe voldoet een vormvrije mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de verwerking die tot het moment van intrekking heeft plaatsgevonden, wordt door de intrekking niet aangetast.

De gegevens die u in het contactformulier hebt ingevoerd blijven bij ons opgeslagen totdat u ons verzoekt om deze te wissen, of u uw toestemming voor de opslag intrekt, dan wel het doeleinde voor de opslag komt te vervallen (bijv. nadat uw aanvraag is afgewikkeld). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzondere bewaartermijnen - blijven onverlet.

5. Analysetools en reclame

GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruikt van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst aan de hand waarvan uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het opslaan van de cookies van Google Analytics geschiedt op grond van art. 6, lid 1, sub f) AVG. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag voor de optimalisering van zijn website en zijn reclame.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Hierdoor wordt uw IP-adres door Google in de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen in de Europese Economische Ruimte voorafgaande aan de overdracht naar de VS ingekort. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het gehele IP-adres naar een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie benutten om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de website-activiteiten op te stellen en andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat binnen het kader van Google Analytics door uw browser is doorgestuurd wordt niet aan andere gegevens van Google gekoppeld.

Browserplug-in

U kunt het plaatsen van cookies tegengaan door aanpassing van de desbetreffende instellingen van uw browser. Wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet meer alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u zelf voorkomen dat de door cookies gegenereerde en op uw gebruik van onze website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google worden gestuurd en door Google worden verwerkt, door het downloaden en de installatie van de beschikbare browserplug-in middels de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen de gegevensvastlegging

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden vastgelegd door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out cookie geplaatst dat voorkomt dat uw gegevens tijdens toekomstige bezoeken aan deze website worden vastgelegd: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Gegevensverwerking

Wij hebben met Google een overeenkomst over de gegevensverwerking gesloten en handelen tijdens het gebruik van Google Analytics volledig overeenkomstig de strenge regels van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten.

Demografische gegevens bij Google Analytics

Deze website maakt gebruikt van de functie "demografische gegevens" van Google Analytics. Daardoor kunnen reports worden opgesteld die informatie over leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers van de websites bevatten. Deze gegevens komen voort uit aan interesse gerelateerde reclame van Google en bezoekergegevens van externe aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan bepaalde persoon worden gekoppeld. U kunt deze functie op elk gewenst moment via de reclame-instellingen in uw google account deactiveren of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het geheel verbieden op de wijze als beschreven onder “ Bezwaar tegen gegevensvastlegging”.

6. Newsletter

GEGEVENS MET BETREKKING TOT NEWSLETTERS

Indien u de op de website aangeboden newsletter wilt ontvangen, hebben wij uw e-mailadres nodig alsmede informatie aan de hand waarvan wij kunnen controleren of u de bezitter van het vermelde e-mailadres bent en voor de ontvangst van de newsletter toestemming hebt verleend. Andere gegevens worden enkel op vrijwillige basis verzameld.

De verwerking van de in het aanmeldingsformulier ingevoerde gegevens geschiedt uitsluitend op grond van uw toestemming (art. 6, lid 1, sub a) AVG) art. 49, lid 1, sub a) AVG).

De verleende toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor de verzending van de newsletter kunt u te allen tijde en kosteloos met toekomstige werking intrekken, bijv. via de afmeldlink in de newsletter of in een eenvoudige mededeling aan ons.

INXMAIL

Voor de verzending van newsletters zijn op onze website functies van de dienst Inxmail GmbH ingebouwd. Aanbieder is het bedrijf Inxmail GmbH, Wentzingerstrasse 17, D-79106 Freiburg, Duitsland. Door Inxmail wordt de verzending van newsletters georganiseerd en geanalyseerd.

Indien u zich voor onze newsletter aanmeldt, worden de door u verstrekte persoonsgegevens naar de server van Inxmail GmbH doorgestuurd en aldaar verwerkt. Voor deze gegevensoverdracht heeft de Commissie van de Europese Unie niet vastgesteld dat er sprake is van een adequaat gegevensbeschermingsniveau. Het risico bestaat dat privacyrechten van betrokkenen niet jegens Inxmail GmbH kunnen worden ingeroepen.

Meer informatie hieromtrent vindt u in de privacyverklaring van Inxmail GmbH: https://www.inxmail.de/datenschutz

De gegevens die door u bij ons zijn vastgelegd ten behoeve van de ontvangst van de newsletter worden door ons opgeslagen en nadat u zich voor de newsletter afmeldt weer gewist. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons worden opgeslagen worden hierdoor niet aangetast.

Door de verzending van de newsletter met Inxmail kunnen onze newslettercampagnes en het gedrag van de gebruiker van de newsletter worden geanalyseerd. Onder andere kan worden geanalyseerd of en wanneer de newsletter is geopend en op welke links is geklikt. Deze resultaten kunnen aan de betreffende persoon worden gekoppeld. De resultaten van analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige newslettercampagnes te verbeteren en nauwkeuriger aan de behoeften van de gebruikers aan te passen.

U hebt het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing bezwaar te maken.

7. Plug-ins en Tools

YOUTUBE

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de door Google geëxploiteerde website YouTube. Exploitant van de site is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Indien u een van onze sites bezoekt die is voorzien van een YouTube plug-in ontstaat een verbinding naar de servers van YouTube. Hierbij wordt aan de YouTube server doorgegeven, welke site u van ons hebt bezocht.

Als u bent ingelogd in uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel koppelen. Dit kunt u voorkomen door uit te loggen van uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube geschiedt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub f) AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

GOOGLE MAPS

Deze site maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. Aanbieder is Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk dat uw IP-adres wordt opgeslagen. Deze informatie wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps geschiedt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een eenvoudige vindbaarheid van de plaatsen die op onze website zijn aangegeven. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub f ) AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

ADOBE TYPEKIT

Deze website maakt voor een uniforme weergave van lettertypen gebruik van zogenaamd webfonts. Tijdens het openen van een website laadt uw browser de benodigde webfonts zodat teksten en lettertypen correct worden weergegeven.

Voor de weergave van deze websites worden webfonts van Adobe Systems Inc. (USA), San Jose, California, van de service Typekit gebruikt. Adobe Systems Inc. ontvangt daardoor informatie over uw IP-adres, het te openen domein en het betreffende lettertype. Meer informatie over de gegevens die door Adobe worden verzameld vindt u op: https://www.adobe.com/privacy/policies/typekit.html.

Het gebruik van Typekit Webfonts geschiedt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub f) AVG.

Gegevensoverdracht aan plaatsen buiten de Europese Unie geschiedt enkel voor zover de Commissie van de Europese Unie ten aanzien van dit derde land heeft bevestigd dat er sprake is van een adequaat gegevensbeschermingsniveau of andere adequate waarborgen ten aanzien van het gegevensbescherming aanwezig zijn (bijv. bindende bedrijfsinterne privacyvoorschriften, standaardvoorwaarden van de EU-verordening of het EU-US Privacy-Shield).

Adobe heeft een vestiging in de EU. Adobe Systems Software Ireland Limited, directeur Mark Higgins, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Adobe: https://www.adobe.com/de/privacy.html.

Meer informatie over de service van Adobe Typekit vindt u op: https://www.typekit.com.